tel:+31 (0)74 73 70 053 mail:  info@brandendverlangen.nl

Algemene voorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-. Garantie- en betalingsvoorwaarden van Brandend Verlangen akkoord gaat. Brandend Verlangen is een brand dat door Iam Marketing in de markt is gezet. Iam Marketing is gevestigd te Hengelo. Brandend Verlangen/Iam Marketing behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1: Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Brandend Verlangen en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Algemene en/of bijzondere voorwaarden van de koper binden de verkoper niet, behalve als de verkoper de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen, offerten en bestellingen

 1. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Brandend Verlangen is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin. Voor de duidelijkheid: de afmetingen en samenstelling van de buitenhaarden omschreven. De afbeeldingen zijn derhalve enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief omzetbelasting (btw) invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en transport.

Artikel 4: Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Brandend Verlangen de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden. Indien op verzoek van de klant door Brandend Verlangen een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Brandend Verlangen de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte. Hiermee komt de overeenkomst tot stand. Hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden en evenmin als zodanig worden aangeboden. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor: producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Wordt een door de koper verstrekte order geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan dient hij de ingevolge hiervan bij verkoper ontstane schade te vergoeden. De schade wordt met 85% van de netto factuurwaarde van geannuleerde order berekend. Het bewijs van een hogere schade blijft voorbehouden. Maatwerk kan niet geannuleerd worden. Producten omschreven in de order kunnen ook niet retour omdat deze op bestelling geproduceerd worden.

Artikel 5: Levering

 1. Brandend Verlangen zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de website van Brandend Verlangen aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. In geval van niet-tijdige levering is Brandend Verlangen eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl de klant onverminderd tot afname is verplicht.
 2. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Brandend Verlangen in overleg treden met de klant over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. De klant kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van tevoren is overeengekomen. Eventueel door Brandend Verlangen te vergoeden schade, zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig of niet- volledig geleverde producten.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van Brandend Verlangen De af te leveren producten zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van de klant. Indien en voor zover Brandend Verlangen zorgdraagt voor het transport van de producten, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in dit artikel. De wijze van vervoer wordt door Brandend Verlangen bepaald. De klant is verplicht de producten op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.
 4. Indien Brandend Verlangen al dan niet in opdracht van de klant, het transport van de goederen regelt, is Brandend Verlangen vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route. 
 5. Vanaf het moment dat de producten voor rekening en risico van de klant zijn, draagt de klant zorg voor afdoende verzekering van de producten tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.
 6. Brandend Verlangen heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. Brandend Verlangen is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren.
 7. Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van de klant wordt uitgesteld, de klant om leveringen in gedeelten verzoekt en/of de producten niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de producten desondanks op de klant over met ingang van het moment dat deze producten in de administratie en/of de opslagruimte van Brandend Verlangen als ‘producten van de klant’ zijn geïdentificeerd. Brandend Verlangen is vanaf dat moment gerechtigd om de producten aan de klant te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van de klant.
 8. De klant dient bij levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de klant daarop geen beroep meer doen indien hij Brandend Verlangen daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt het recht van reclame van de klant, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan Brandend Verlangens onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. De klant zal Brandend Verlangen in de gelegenheid stellen om de producten te bezichtigen.
 9. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van de klant. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclamaties. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden. De p[producten zullen juist gaan roesten vanwege weersinvloeden.
 10. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Brandend Verlangen. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van de klant.
 11. Zijn geleverde producten gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal Brandend Verlangen het gebrekkige product hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de klant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van Brandend Verlangen. Brandend Verlangen is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade terzake gebrekkige producten.

Artikel 6 Garantie

Op de door Brandend Verlangen geleverde producten wordt een aflopende garantie gegeven voor in beginsel de duur van 5 jaar. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een korte garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Brandend Verlangen overeengekomen garantietermijn. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Brandend Verlangen en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding. De klant verplicht zich kennis te nemen van de producthandleiding op de website die de klant kan downloaden. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Brandend Verlangen de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Artikel 7: Reclameren

De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt. Reclameren over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 8: Overmacht

Brandend Verlangen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Brandend Verlangen daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Brandend Verlangen geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Brandend Verlangen daaronder begrepen. Brandend Verlangen komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Brandend Verlangen haar verplichtingen had moeten nakomen. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 9: Betaling

 1. De aan de klant geleverde producten worden berekend tegen de prijzen van Brandend Verlangen voor de betreffende producten geldend op de dag van levering, ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft de klant het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. De klant is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.
 2. Alle prijzen zijn inclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de producten voor rekening van de Brandend Verlangen.
 3. Betaling aan Brandend Verlangen dienen vooraf te geschieden op een door Brandend Verlangen aan te geven wijze. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Brandend Verlangen is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van de klant heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die Brandend Verlangen of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan de klant.
 5. Vindt betaling niet plaats binnen de overeengekomen betalingstermijn, dat komt de klant van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van de klant terstond opeisbaar en is de klant verplicht tot vergoeding aan Brandend Verlangen van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan 1,5% per maand tot de dag der algehele voldoening.
 6. Indien er goede grond bestaat te vrezen dat de klant haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van Brandend Verlangen op de klant terstond opeisbaar en is de klant verplicht op eerste verzoek van Brandend Verlangen terstond genoegzame en in de door Brandend Verlangen gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de klant daar niet aan heeft voldaan, is Brandend Verlangen gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 7. Indien Brandend Verlangen door het verzuim van de klant, niet zijnde een consument, genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zo ook de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250,00.
 8. De klant kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt de klant geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
 9. Betalingen door of vanwege de klant strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom men, ongeacht andersluidende aanwijzing van de klant.

Artikel 10 Geschillen

Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Brandend Verlangen staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolgde de Wet bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Brandend Verlangen en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Brandend Verlangen behoudt zich het eigendom voor van alle zaken, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn: de door de klant verschuldigde prestaties voor alle door Brandend Verlangen geleverde of te leveren producten; én alle vorderingen van Brandend Verlangen op de klant wegens het tekortschieten van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen.
 2. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft de klant geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen.
 3. Indien de klant in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in deze algemene voorwaarden, of indien Brandend Verlangen naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet na zal komen, is Brandend Verlangen gerechtigd de producten die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De klant verleent Brandend Verlangen reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de klant in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval de klant het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt de klant aan Brandend Verlangen een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door de klant aan Brandend Verlangen verschuldigde bedrag per dag.
 4. De klant is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is de klant gehouden deze producten eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin de klant in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.
 5. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Brandend Verlangen te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van Brandend Verlangen zal de klant kopieën verstrekken aan Brandend Verlangen van de terzake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.
 6. Op geleverde producten die door betaling in eigendom van de klant zijn overgegaan – of die zijn verwerkt – en zich nog in handen van de klant bevinden, vestigt de klant hierbij ten behoeve van Brandend Verlangen een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige vorderingen), die Brandend Verlangen op de klant mocht hebben of verkrijgen. Op eerste verzoek van Brandend Verlangen zal de klant de zaken, die vallen onder dit pandrecht, aan Brandend Verlangen ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren. Dit artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing.
 7. De klant is voorts verplicht om op eerste verzoek van Brandend Verlangen eventuele vorderingen van de klant op verzekeraars betreffende de producten bedoeld in dit artikel aan Brandend Verlangen te verpanden; en/of eventuele vorderingen van de klant op zijn debiteuren betreffende de goederen bedoeld in dit artikel aan Brandend Verlangen te verpanden; en/of op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Brandend Verlangen wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen de klant niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.

Artikel 12: Herroepingsrecht

Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, dient zij met behulp van fotomateriaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten teruggenomen. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Brandend Verlangen behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant. Voorts behoeft Brandend Verlangen uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien: het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn. Het product en/of de producten schoon zijn. Het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest. Bij bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. In geval van gebrekkigheid van geleverde producten, is de aansprakelijkheid van Brandend Verlangen beperkt tot nakoming zoals de overeengekomen garantievoorwaarden. In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van Brandend Verlangen beperkt tot vergoeding van schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is Brandend Verlangen niet aansprakelijk.
 2. Brandend Verlangen is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, welke ontstaat in verband met door Brandend Verlangen (of door Brandend Verlangen ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan de klant geleverde producten.
 3. In geen geval is Brandend Verlangen gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zijzelf ter zake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Brandend Verlangen beperkt tot schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering, doch in ieder geval tot een maximum van € 10.000,-, waaronder ontbindingsschade ook wordt begrepen.
 4. Brandend Verlangen bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de klant kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Brandend Verlangen ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Brandend Verlangen
 5. Iedere aansprakelijkheid van Brandend Verlangen jegens de klant vervalt na verloop van 1 jaar nadat de producten aan de klant zijn geleverd. 
 6. Brandend Verlangen is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Brandend Verlangen die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Brandend Verlangen kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Brandend Verlangen ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Brandend Verlangen kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Brandend Verlangen had moeten leveren.
85 kg

5 jaar garantie!

Zoete Nacht

Heb je iets minder ruimte, maar wil je wel een stoere, robuuste haard van cortenstaal? Kies dan voor de Zoete Nacht van 85 kg.

1.599,-

Meer info
100 kg

5 jaar garantie!

Puur Genot

Heb je minder ruimte, maar wil je wel een stoere, robuuste haard van cortenstaal? Kies dan voor het model Puur Genot van 100 kg.

1.849,-

Meer info
120 kg

5 jaar garantie!

Vol Passie

Wil je een extra grote, zware houtkachel van cortenstaal, dan raden we je ons model Vol Passie aan. Maar liefst 120 kg puur Brand Verlangen!

2.099,-

Meer info